Dokończ hasło konkursowe
W wolnym czasie najchętniej...
Wypełnij formularzNagrodaRegulaminKontakt

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.

Do wygrania 4 vouchery, każdy o wartości 5000,00 PLN do wykorzystania w klubie travelowym Travelist.

Vouchery są ważne do 31.12.2014 roku

Kwotę vouchera można wykorzystać na kilka rezerwacji dokonanych za pośrednictwem strony www.travelist.pl

Regulamin konkursu

Konkurs pt.: ,,WSPANIAŁE CHWILE Z T-MOBILE”
1. Organizator i czas trwania konkursu
1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, jest Agencja Radar Events Radosław Rychlik, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  RP z siedzibą 04-128 Warszawa, ul. Omulewska 24 lok. 22, NIP: 6631713304 i REGON: 260383809, działająca w imieniu firmy T-Mobile Polska S.A. siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, KRS 0000391193, REGON 011417295, NIP 526-10-40-567.
1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 7.03.2014 i trwać będzie do dnia 21.03.2014 roku.
1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. W Konkursie udział wezmą tylko i wyłącznie osoby, które prześlą hasła konkursowe, które spełnią postanowienia niniejszego regulaminu.
2.2. Podanie fałszywych lub niepełnych danych skutkuje wykluczeniem pracy z Konkursu.
2.3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.4 i 2.5 regulaminu
2.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, firmy T-Mobile oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
2.5. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.4. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Zasady Konkursu
3.1. Konkurs odbywać się będzie w sieci punktów sprzedaży T-Mobile Polska S.A. zwanych dalej „Sklepami”.
3.2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:

1. podpisać jedną z poniżej wymienionych umów:

 • Nowej Umów o Świadczenie przez T-MOBILE POLSKA Usług Telekomunikacyjnych (w tym zawartych w systemie Mix)
 • Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawartej w związku ze zmianą systemu T-Mobile na kartę na system abonamentowy,
 • Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
 • Załącznika do Umowy o Świadczenie przez T-MOBILE POLSKA Usług Telekomunikacyjnych na Świadczenie Usług Konwergentnych
 • Aneksu do Załącznika do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na Świadczenie Usług Konwergentnych

2.Dokończyć hasło: ,,W wolnym czasie najchętniej…”
3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.wygrajwyjazd.pl
3.3. Rejestracji należy dokonać do dnia 31.03.2014 do godziny 24:00
3.4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wpisanie w formularzu rejestracyjnym numeru podpisanej umowy
3.5. Wyboru zwycięskich haseł dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
3.6. Obrady Komisji Konkursowych odbędą się w dniu 8.04.2014 r. Obrady Komisji Konkursowej będą niejawne.

 • Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
 • Komisja dokona, według swojego uznania, wyboru 4 (słownie: czterech) jej zdaniem najciekawszych haseł, których autorom zostaną wręczone nagrody,
 • Każdy z autorów zwycięskich haseł, otrzyma nagrodę, pod warunkiem, że spełni wymagania określone niniejszym regulaminem. Hasło konkursowe może być nagrodzone tylko jedną nagrodą.

3.7. Komisja Konkursowa dokona wyboru haseł według swego wyłącznego uznania. Kryterium wyboru haseł przez Komisję Konkursową stanowić będzie w szczególności oryginalność haseł.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najciekawszych prac.
3.8. Nagrody to 4 vouchery na kwotę 5000,00 zł do wykorzystania w pierwszym w Polsce klubie travelovym Travelist
a. Vouchery można zrealizować na stronie www.travelist.pl
b. Vouchery są ważne do 31.12.2014 roku
c. Kwotę vouchera można wykorzystać na kilka rezerwacji dokonanych za pośrednictwem strony www.travelist.pl
3.9. Uczestnik może być zwycięzcą Konkursu tylko raz, niezależnie od liczby nadesłanych haseł.
3.10. 1. Podczas trwania Konkursu Organizator na zlecenie T-Mobile Polska S.A. będzie przetwarzał dane osobowe  Uczestników w celu realizacji Konkursu, tj. w celu komunikacji z Uczestnikami i przekazania im Nagród oraz w celu rozliczeń z urzędami skarbowymi.
3.10. 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych:

a) imię i nazwisko,
b) numeru telefonu kontaktowego,
c) adres e-mail,
d) adres zamieszkania

3.10.3.  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem podanych danych osobowych jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, przy czym stanowi to warunek udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

4. Opodatkowanie nagród
4.1. Organizator, ponosi część pieniężną od nagród o wartości powyżej 760 zł i odprowadzi ją do stosownego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2012 r., poz. 361).

5. Odpowiedzialność Organizatora
5.1. Organizator Konkursu ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez uczestnika błędnego lub niepełnego adresu lub innych danych uniemożliwiających doręczenie nagrody
5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej oraz za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych. W takim przypadku uczestnik traci prawo do nagrody.

6. Odbiór nagrody
6.1. Organizator zawiadomi zwycięzców Konkursu o wygranej najpóźniej do dnia 14.04.2014 roku. Zawiadomienie ze strony Organizatora nastąpi drogą telefoniczną, listem poleconym lub listem elektronicznym, stosownie do informacji podanych w zgłoszeniu.
6.2. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom w formie voucherów do wykorzystania na zakup wyjazdów w klubie travelowym Travelist.pl. Vouchery będą ważne do dnia 31.12.2014 roku. Nieprzekraczalny termin odbioru nagrody to 31.12.2014 r.
6.3. Nagrody nieodebrane do dnia 31.12.2014 roku przepadają na rzecz Organizatora.
6.4. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub wymiana na inne towary lub usługi

7. Reklamacje
7.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja Reklamacyjna powołana przez Organizatora.
7.2. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, adresu, zakresu żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.
7.3. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7.4. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania do Organizatora. Nie uchybia to powszechnie obowiązującym przepisom prawa.

8. Prawa autorskie i prawo korzystania
8.1. Uczestnicy oświadczają, że są autorami nadesłanych prac i z tego tytułu przysługuje im do nich pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych. Uczestnicy oświadczają, że ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich.
8.2. W razie przyznania nagrody Uczestnik przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do
nagrodzonej pracy bez ograniczeń terytorialnych i czasowych bez odrębnego wynagrodzenia na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalenie i zwielokrotnienie -wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
 • wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 • wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do obrotu, w sposób określony w lit. b,
 • wykorzystanie całości lub części w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy
 • prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b,
 • rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.

Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do nagrodzonego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych, w szczególności do do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji nagrodzonego utworu na takich samych polach eksploatacji, jak określono powyżej.
8.3. Organizator nabywa prawo własności wszystkich nadesłanych haseł. Hasła nie będą odsyłane.
8.4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora modyfikacji nagrodzonego hasła konkursowego, a także do sporządzania jej opracowań.
8.5. Uczestnik upoważnia Organizatora do:

 • decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej pracy,
 • przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej przez niego hasła ,
 • rozpowszechnienia zgłoszonej pracy anonimowo.

8.6. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej nastąpi poprzez podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wygrajwyjazd.pl.
9.2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody okaże się osoba niespełniająca warunków wskazanych w punkcie 2 niniejszego regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować:

Radar Events

ul. Omulewska 24 lok 22, 04-128 Warszawa

e-mail: kontakt@wygrajwyjazd.pl